Ouders, docenten en schoolleiding leveren ieder vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheid een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen. Contact tussen ouders enerzijds en de docenten en schoolleiding anderzijds is daarbij van groot belang. De belangrijkste middelen waarmee de school zo goed mogelijk contact tracht te onderhouden met de ouders zijn:

  • Via informatiebulletins, ook via www.2college.nl. Actuele informatie over de gang van zaken op school. Het is de bedoeling dat de leerlingen het thuis ook laten lezen.
  • De leerlingencijferkaart voor leerlingen van de eerste en tweede klas. Voor elke periode wordt een nieuwe kaart gehanteerd, waarop de leerling zelf dagelijks alle behaalde cijfers noteert. De leerling heeft de kaart altijd bij zich, zodat zowel de ouders als de klassenmentor inzicht kunnen krijgen in de stand van zaken.
  • Drie rapporten. Driemaal per jaar krijgen de leerlingen een rapport, afgewisseld met tussentijdse cijferoverzichten.
  • Spreekuur van (klassen)mentoren bij het eerste rapport.
  • Spreekuur voor alle leraren.
  • Ouderavonden voor verschillende klassen. De data zijn elders in deze schoolgids gepubliceerd.
  • Gesprekken met ouders/verzorgers.

Als de schoolleiding, de klassenmentor of vakleraar dit nodig vindt, worden de ouders/verzorgers voor een gesprek uitgenodigd. Als ouders/verzorgers dit nodig vinden kunnen zij een afspraak maken met schoolleiding, klassenmentor of vakdocent.