Omhoog
Aanmelden

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)-activiteiten HAVO

 HAVO

 

 

 

 

Leerlingen van de HAVO maken met behulp van de methode Qompas profielkeuze in de loop van het derde jaar een keuze voor een van de volgende profielen:

- Cultuur en Maatschappij

- Economie en Maatschappij

- Natuur en Gezondheid 

- Natuur en Techniek.

Elk profiel bestaat uit: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen hetzelfde. In het vrije deel kunnen leerlingen individueel kiezen voor een vak. Kijk hieronder voor een overzicht.

 
Vakken in het gemeenschappelijk deel
Nederlands
Maatschappijleer
Engels
Lichamelijke opvoeding
Culturele & Kunstzinnige Vorming
LEF (Leven, Ethiek en Filosofie)
Profielwerkstuk
Loopbaanbegeleiding
 
Profielen met profielvakken
Cultuur en Maatschappij (C&M)
Economie en Maatschappij
(E&M)
Natuur & Gezondheid (N&G)
Natuur & Techniek (N&T)
Kunst
(bevo/kunst algemeen)
Economie
Biologie
Biologie
of Onderzoek & Ontwerpen2
Geschiedenis
Geschiedenis
Scheikunde
Scheikunde
Frans of Duits
Wiskunde A of Wiskunde B
Wiskunde A  of Wiskunde B
Wiskunde B
Aardrijkskunde of Maatschappij-
Wetenschappen
Aardrijkskunde1 of Bedrijfseconomie1 of Maatschappijweten-schappen
Aardrijkskunde1 of Natuurkunde  of Onderzoek & Ontwerpen2
Natuurkunde
 
        
keuzevakken in het vrije deel3
 C&M
E&M
N&G
 N&T
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde
Bewegen, Sport & Maatschappij
Bewegen, Sport & Maatschappij
Bewegen, Sport & Maatschappij
Bewegen, Sport & Maatschappij
Biologie
Biologie
Natuurkunde
Biologie
Wiskunde A
Duits 
Duits
Duits
Maatschappijweten-
schappen
Maatschappijweten-
schappen
Bedrijfseconomie1
Bedrijfseconomie
 
Frans
Frans
Frans
Kunst
(bevo/kunst algemeen) 
 Kunst2
(bevo/kunst algemeen)
Kunst2
(bevo/kunst algemeen)
 
Onderzoek & Ontwerpen
Onderzoek & Ontwerpen
Economie
Economie
1 De combinatie van de vakken Aardrijkskunde en Bedrijfseconomie is niet mogelijk.
2 De combinatie van de vakken Onderzoek en Ontwerpen en Kunst (bevo/kunst algemeen) is niet mogelijk.
3 Een tweede vak in het vrije deel kan alleen in overleg en na toestemming van de docentenvergadering en zal niet altijd ingeroosterd kunnen worden.
                          
In het vierde en vijfde jaar gaat de leerling onder begeleiding van de mentor in toenemende mate zelf sturing geven aan zijn keuzeproces. De leerling zoekt informatie over een passende vervolgopleiding, neemt deel aan open dagen, meeloopdagen en studie-try-outs. De school organiseert voor leerlingen in klas 4 diverse HBO-voorlichtingen over sectoren, opleidingen en beroepen. Voor het maken van een keuze bij de vervolgopleiding is het noodzakelijk te weten welke eisen de opleiding stelt. De bijbehorende doorstroomeisen HBO zijn via het Portaal “Decanaat Cobbenhagenlyceum” beschikbaar.

Aanmelden HBO en WO

Leerlingen die zich willen inschrijven voor het HBO of WO, doen dit bij twee verschillende organisaties. Je inschrijving regel je via  www.studielink.nl en voor studiefinanciering moet je bij DUO zijn.

De uiterste aanmelddatum is 15 januari 2018. Daarna beginnen de onderwijsinstellingen met hun selectieprocedure. Zijn er minder aanmeldingen dan plaatsen? Dan vindt er geen selectieprocedure plaats. Ook heb je dan recht op een studiekeuzecheck. Er wordt dan gekeken of de leerling geschikt is voor de vervolgopleiding. (matchingsprocedure) 

Sommige opleidingen krijgen altijd te veel aanmeldingen (bv fysiotherapie en journalistiek) Voorheen vond er dan een loting plaats maar deze centrale loting is inmiddels afgeschaft. Hogescholen en universiteiten selecteren zelf studenten voor hun lotingsstudies. Dit heet decentrale selectie. Er wordt niet alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, belangrijk zijn je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. Je kunt alleen toegelaten worden op deze zogeheten fixusopleidingen als je deelneemt aan de decentrale selectieprocedure. De uiterste aanmelddatum hiervoor is 15 januari.

Gelden er voor een opleiding aanvullende eisen (bv bij logopedie, sport- en kunstopleidingen) dan kunnen de aanmelddata per opleiding verschillen. Deze zijn te vinden op de site van de betreffende opleiding. 

Wanneer je bij de aanvraag van studiefinanciering tegen specifieke problemen aanloopt, kunnen ze je op afspraak bij de servicebalie van de DUO te Eindhoven verder helpen (www.duo.nl).  

Doorstroomeisen VWO

Bij doorstromen naar het VWO moet je aan een aantal eisen voldoen:

  • Allereerst moet het advies van de afleverende school positief zijn.
  • Daarnaast moet het gemiddelde cijfer voor het SE een 7 zijn op het moment van aanmelden.

Zie LOB VWO pagina voor een totaal overzicht van de VWO profielen