Iedere leerling onderschrijft de gedragscode die aan het begin van de schoolcarrière wordt overhandigd. Daarnaast gelden de volgende afspraken en regels:

 1. De leerling is verplicht alle lessen te volgen en elke lesdag van 8.30 tot 17.15 uur beschikbaar te zijn voor werk in welke vorm dan ook. Als een leerling in geval van ziekte de lessen verzuimt, dienen de ouders/verzorgers dit telefonisch te melden op telefoonnummer 013 - 547 84 72 ‘s morgens tussen 8.00 en 9.30 uur, liefst onder vermelding van het leerling-nummer dat op de schoolpas staat.
 2. Verlof tot verzuimen van één of meer lessen moet vooraf schriftelijk met opgaaf van redenen worden aangevraagd bij de teamleiding. Bezoeken aan de dokter, de tandarts, de orthodontist e.d. dienen, indien enigszins mogelijk, buiten de lesuren plaats te vinden.
 3. Na zijn afwezigheid meldt de leerling zich bij de conciërge  of studiehuis met een gele kaart waarop één der ouders/verzorgers de reden en de duur van de afwezigheid vermeld heeft. Een leerling die de school tijdens de lesuren wegens ziekte wil verlaten, dient zich te melden bij de teamleiding. Als deze niet bereikbaar is, stelt de leerling zich in verbinding met de conciërge. 
 4. Als een leerling het huiswerk om een geldige reden niet af heeft, kan hij bij de teamleiding een blauw kaartje krijgen op vertoon van een briefje van één der ouders/verzorgers waarin de reden vermeld staat. Technische problemen met de computer zijn géén geldige reden om een blauw kaartje te kunnen krijgen.
 5. Een leerling die uit de les verwijderd wordt moet zich onmiddellijk melden bij de teamleiding ( indien deze afwezig is bij de conciërge). Deze zal hem opdracht geven de in de afdeling geldende verwijderingprocedure te doorlopen.
 6. Bij het beginsein van 8.25 en vijf minuten voor het eind van elke pauze gaat iedereen zo snel mogelijk naar binnen. Bij het tweede sein, vijf minuten later, behoort iedereen op zijn plaats te zitten.
  Een leerling die te laat is, meldt zich bij de conciërges. Daar wordt zijn/haar leerlingkaart gescand. De leerling begeeft zich met het briefje naar de les. In de les controleert de docent het tijdstip van scannen en de aanwezigheid in de les.
 7. Het wisselen van lokalen dient zo snel mogelijk te geschieden.
 8. Schriftelijke werken mogen uitsluitend op proefwerkpapier gemaakt worden, die door de docent verstrekt worden.
 9. Fietsen behoren in de rekken geplaatst te worden, brommers ordelijk naast elkaar op de daarvoor bestemde plaatsen. Fietsen en brommers dienen op slot gezet te worden.
 10. Bij het begin van de pauze moeten de tassen ordelijk in de gangen geplaatst worden.
 11. Met betrekking tot de pauzes gelden de volgende regels: – tijdens de pauze in het gebouw mogen de leerlingen zich op de begane grond bij de receptie, in de aula, in gang 130 en de trappenhal ( niet op de trappen) tot de eerste verdieping bevinden;  – het verblijf in een klaslokaal tijdens de pauze is verboden, behoudens uitdrukkelijke goedkeuring; – aanwijzingen van surveillanten moeten stipt opgevolgd worden.
 12. Het is verboden in de gebouwen te roken.
 13. Het gebruik van, het in bezit hebben of onder invloed zijn van alcohol op en in de nabijheid van het schoolterrein en tijdens schoolactiviteiten is verboden. Ivm de nieuwe alcoholwet, is alcohol tijdens schoolactiviteiten (inclusief feesten) voor alle leerlingen verboden. 
 14. Het gebruik en het in bezit hebben van drugs, vuurwerk en wapens is te allen tijde verboden.
 15. Schade, toegebracht aan gebouw, leermiddelen of meubilair wordt op kosten van de leerling hersteld.
 16. Iedereen behoort bij te dragen aan de orde en netheid in en rond de school.
 17. Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen is toegestaan, tijdens lessen alleen met toestemming van de docent.
 18. In het kader van het convenant “Scholen en Veiligheid” wijzen wij op het onderstaande: strafbaar gedrag wordt niet getolereerd. In geval van een misdrijf zal de school te allen tijde aangifte doen bij de politie. De school kan ook uit oogpunt van preventie contact opnemen met de politie. Dit contact kan, indien nodig, gevolgd worden door verdere acties, zoals bijvoorbeeld het doen van aangifte, fouilleren, openen van leerlingenkluisjes, tassen en/of buddyseats, etc. Dit gebeurt altijd onder toezicht van een lid van de schoolleiding.
 19. Tijdens pauzes en tussenuren is het verboden zich in de wijk tegenover het gebouw te bevinden om daarmee overlast voor de buurtbewoners te voorkomen. Als men door de wijk op weg is naar de bushalte, dient men zich zodanig te gedragen dat de buurtbewoners daar geen hinder van ondervinden. 20. Het is niet toegestaan om filmpjes en foto’s die gemaakt zijn op school, op het schoolterrein of van door school georganiseerde activiteiten, te publiceren op YouTube, Facebook, Twitter of andere plaatsen op het internet, zonder dat daarvoor expliciet toestemming van de schoolleiding is verkregen.
 20. Paracetamol is op school niet verkrijgbaar.
 1. n 

Elke leerling behoort dit reglement te kennen en ernaar te handelen.

De zorg voor het milieu op school

Ook op school dienen de leerlingen en de medewerkers zich bewust te zijn van de milieuproblematiek waarmee onze samenleving te kampen heeft. In het kader daarvan gelden de volgende regels:

overal in de school staan afval- en prullenbakken; daarin behoren alle afvalmaterialen te worden gedeponeerd. Het is verboden om papier, broodresten, schillen, plastic zakjes, blikjes, viltstiften, e.d. zo maar ergens te laten vallen. Er is een gescheiden afvalinzameling.

alleen het gebruik van tipp-ex met een groen etiket is toegestaan;

men dient voorzichtig te zijn met klein chemisch afval bij de scheikundelessen e.d.; de technisch-onderwijsassistent bij scheikunde zorgt voor een verantwoorde afvoer van dergelijke materialen;

verspil geen energie door onnodig lampen te laten branden.

Corveedienst
Alle leerlingen van 2College Cobbenhagen worden enkele keren per jaar ingezet om na de lunchpauze te assisteren bij het opruimen van de aula, het schoolgebouw en de terreinen. Hiervoor wordt enkele malen per jaar een rooster samengesteld. Aan alle klassen wordt dit medegedeeld.

De leerlingen melden zich om 12.25 u. bij de verantwoordelijke medewerker in de aula. Deze houdt tevens aantekening van de absenten. Wie niet (op tijd) verschijnt of de opgedragen taak niet naar behoren vervult, moet zich dezelfde dag bij de teamleiding verantwoorden.

Schoolpas
Alle leerlingen van 2College Cobbenhagen krijgen een schoolpas. Op deze pas, ter grootte van een creditkaart, staat van elke leerling: de naam en klas, het schooljaar, het leerling-nummer, een streepjescode en een foto. De pas is een jaar geldig. Voor de 2CC-schoolpas geldt een drietal gebruiksmogelijkheden:

Schoolfeesten.
De controle bij de entree van schoolfeesten is een grote zorg. Met behulp van de 2CC-pas kan de controle gemakkelijker en zorgvuldiger verlopen, zodat de kans op ongenode gasten vermindert.

Mediatheek.
Het lenen van boeken en/of andere mediatheekmaterialen kan alleen met de schoolpas.

 

Bij beschadiging of kwijtraken van de pas worden er kosten in rekening gebracht voor het verkrijgen van een nieuwe. Via de locoatiecoordinator moet een nieuwe pas worden aangevraagd. Een leerling van Cobbenhagen heeft altijd zijn schoolpas bij zich.

Wijziging van adres of telefoonnummer
Als het adres of het telefoonnummer van een leerling een verandering ondergaat, gelieve de ouders hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de school.

Afmelding
Als voor 1 augustus van het nieuwe cursusjaar geen schriftelijk bericht is ontvangen dat een leerling de school gaat verlaten, wordt verondersteld dat hij het volgend schooljaar eveneens 2College Cobbenhagen zal bezoeken, met alle financiële gevolgen van dien.

Aansprakelijkheid
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of zoekraken van eigendommen van leerlingen, zoals fietsen, brommers, kleding, leermiddelen, enz.

Taken aan het eind van het schooljaar
Aan het eind van het schooljaar kan een leerling een ‘taak’ meekrijgen om eventuele hiaten in de vakantie in te halen en zo een goede start te maken in het nieuwe schooljaar. Ouders krijgen in het begin van het schooljaar schriftelijk bericht over de resultaten van de taak.

Klassen- en schoolfeesten
Klassenfeesten en schoolfeesten die vanuit de school georganiseerd worden, worden schriftelijk door of namens de schoolleiding aan de ouders ter kennis gebracht, onder vermelding van het tijdstip van begin en einde. Feesten die niet door of namens de schoolleiding zijn aangekondigd, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de school.