Leergebieden

Om de samenhang tussen de verschillende vakken beter tot hun recht te laten komen, is op 2College Ruiven in de onderbouw gekozen voor het werken in leergebieden. Dat betekent dat vakken die van nature al veel met elkaar te maken hebben, steeds meer in samenhang worden aangeboden. We kennen de volgende leergebieden:

  • Mens en Maatschappij (M&M): aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, levensbeschouwing en economie.
  • Mens en Natuur (M&N): natuurkunde, scheikunde, biologie, verzorging en techniek.
  • Sport en Bewegen: lichamelijke opvoeding.
  • Kunst en Cultuur: muziek, handvaardigheid, tekenen, CKV.
  • De moderne vreemde talen: Frans, Duits, Engels en Spaans. Nederlands en wiskunde behoren niet tot een leergebied maar vinden, waar nodig, aansluiting bij de leergebieden.

Toetsing en cijfergeving

Het schooljaar is verdeeld in drie trimesters en aan het eind van het schooljaar is er een toetsenweek. Alle cijfers die in het trimester behaald zijn en een bepaalde wegingsfactor hebben meegekregen bepalen het trimestercijfer, dat op één decimaal wordt bepaald. Per vak telt het trimestercijfer als proefwerkcijfer voor het volgende trimester. Het laatste trimestercijfer wordt afgerond op een heel cijfer en vormt het overgangscijfer.

2College lessentabel 2014-2015

Zie de schoolgids, pagina 10.