Omhoog
Aanmelden

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)-activiteiten HAVO

 HAVO

 

 

 

 

Leerlingen van de HAVO maken met behulp van de methode Qompas profielkeuze in de loop van het derde jaar een keuze voor een van de volgende profielen:

- Cultuur en Maatschappij

- Economie en Maatschappij

- Natuur en Gezondheid 

- Natuur en Techniek.

Elk profiel bestaat uit: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen hetzelfde. In het vrije deel kunnen leerlingen individueel kiezen voor een vak. Kijk hieronder voor een overzicht.

 
Vakken in het gemeenschappelijk deel
Nederlands
Maatschappijleer
Engels
Lichamelijke opvoeding
Culturele & Kunstzinnige Vorming
Levensbeschouwing
Profielwerkstuk
Loopbaanbegeleiding
 
Profielen met profielvakken
Cultuur en Maatschappij (C&M)
Economie en Maatschappij
(E&M)
Natuur & Gezondheid (N&G)
Natuur & Techniek (N&T)
Beeldende vormgeving
Economie
Biologie
Biologie
of Onderzoek & Ontwerpen2
Geschiedenis
Geschiedenis
Scheikunde
Scheikunde
Frans of Duits
Wiskunde A of Wiskunde B
Wiskunde A  of Wiskunde B
Wiskunde B
Aardrijkskunde of Maatschappij-
Wetenschappen
Aardrijkskunde1 of Management & Organisatie1 of Maatschappijweten-schappen
Aardrijkskunde1 of Natuurkunde  of Onderzoek & Ontwerpen2
Natuurkunde
 
        
keuzevakken in het vrije deel3
 C&M
E&M
N&G
 N&T
Aardrijkskunde
Beeldende Vorm-
geving
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde
Bewegen, Sport & Maatschappij
Bewegen, Sport & Maatschappij
Beeldende Vormgeving2
Beeldende Vormgeving2
Biologie
Biologie
Bewegen, Sport & Maatschappij
Bewegen, Sport & Maatschappij
Maatschappijweten-
schappen
Duits
Biologie
Biologie
Wiskunde A
Frans
Duits
Economie
Maatschappijweten-
schappen
Economie
Management & Organisatie
Aardrijkskunde
Frans
Onderzoek & Ontwerpen
Management & Organisatie1 Duits
Onderzoek & Ontwerpen Frans
1 De combinatie van de vakken Aardrijkskunde en Management & Organisatie  is niet mogelijk.
2 De combinatie van de vakken Onderzoek en Ontwerpen en Beeldende Vormgeving is niet mogelijk.
3 Een tweede vak in het vrije deel kan alleen in overleg en na toestemming van de docentenvergadering en zal niet altijd ingeroosterd kunnen worden.
                          
In het vierde en vijfde jaar gaat de leerling onder begeleiding van de mentor in toenemende mate zelf sturing geven aan zijn keuzeproces. De leerling zoekt informatie over een passende vervolgopleiding, neemt deel aan open dagen, meeloopdagen en studie-try-outs. De school organiseert voor leerlingen in klas 4 diverse HBO-voorlichtingen over sectoren, opleidingen en beroepen. Voor het maken van een keuze bij de vervolgopleiding is het noodzakelijk te weten welke eisen de opleiding stelt. De bijbehorende doorstroomeisen HBO zijn via het Portaal “Decanaat Cobbenhagenlyceum” beschikbaar.

Aanmelden HBO en WO

Leerlingen die zich willen inschrijven voor het HBO of WO, doen dit via www.studielink.nl . Tegelijkertijd regel je daarmee je studiefinanciering.

Aanmelding moet in ieder geval vòòr 1 mei gebeuren, omdat de leerling deel moet nemen aan de matchingsprocedure (studiekeuzecheck). In deze procedure wordt gekeken of de leerling geschikt is voor de vervolgopleiding.  

Sommige opleidingen krijgen altijd te veel aanmeldingen (bv fysiotherapie en journalistiek) en krijgen daarom een numerus fixus. Dit betekent dat er een beperkt aantal leerlingen via loting wordt toegelaten. De uiterste inschrijfdatum voor opleidingen met loting is 15 mei. Daarnaast passen sommige van deze opleidingen decentrale selectie toe. Zij laten een beperkt aantal leerlingen toe volgens eigen criteria. Wil je hieraan meedoen dan moet je als richtlijn 15 januari als inschrijfdatum aanhouden.

Gelden er voor een opleiding aanvullende eisen (bv bij logopedie, sport- en kunstopleidingen) dan kunnen de aanmelddata per opleiding verschillen. Deze zijn te vinden op de site van de betreffende opleiding. 

Wanneer je bij de aanvraag van studiefinanciering tegen specifieke problemen aanloopt, kunnen ze je op afspraak bij de servicebalie van de DUO te Eindhoven verder helpen (www.duo.nl).  

Doorstroomeisen VWO

Bij doorstromen naar het VWO moet je aan een aantal eisen voldoen:

  • Allereerst moet het advies van de afleverende school positief zijn.
  • Daarnaast moet het gemiddelde cijfer voor het SE een 7 zijn op het moment van aanmelden.

Zie LOB VWO pagina voor een totaal overzicht van de VWO profielen